Versterken van de dracht en biodiversiteit ten behoeve van de (wilde) bij

Opdracht
Imkervereniging ABTB & Imkervereniging de Heidebloem

Opdrachtnemer
Van Hall Larenstein

Jaar
2012

Aanleiding
Twente kenmerkt zich van oorsprong door kleinschaligheid. Diverse elementen, zoals houtwallen, singels en lanen maakten het landschap afwisselend. Door schaalvergroting in de landbouw zijn deze karakteristieke elementen grotendeels verdwenen. Dit heeft gevolgen voor de landschapsbeleving, maar ook voor dieren en planten die de landschapselementen gebruiken als broed- leef- overwinteringsplekken. Met name (wilde) bijen worden in hun voortbestaan bedreigd door afname van nectar en toename van chemische bestrijdingsmiddelen. De bij heeft een belangrijk aandeel in onze voedselketen. Het is van belang dat er een plan komt ter verbetering van de dracht van de bijen en ter verbetering van de biodiversiteit.

Opdracht
Het doel van het project is het verbeteren van de dracht en biodiversiteit voor (wilde) bijen in de omgeving van St. Isidorushoeve. In het rapport worden voorstellen gegeven voor beleidsvormingen die de biodiversiteit zullen versterken.

Resultaten
Er is een masterplan opgesteld dat is onderverdeeld in verschillende “pronkstukken”. Voor deze pronkstukken zijn concrete inrichtingsvoorstellen, plankaarten en beplantingsplannen gemaakt. De pronkstukken dienen als educatieve en recreatieve plekken, die het belang van de biodiversiteit benadrukken. Ook wordt advies gegeven voor de aanleg en het toekomstig beheer van de pronkstukken. Naast de Pronkstukken zijn er voor de boerenerven in het buitengebied modellen ontwikkelt, die inzicht geven in de voormalige karakteristieke landschapselementen per landschapstype.

Voor de uitvoering van het plan is subsidie toegekend en dit heeft uiteindelijke geresulteerd in burgerinitiatief De Hoeve.