Uitstoot methaan en lachgas

Opdrachtgever
LTO Noord

Opdrachtnemer
Wageningen Universiteit

Jaargang
Voorjaar 2017

Aanleiding
Methaan en lachgas zijn broeikasgassen die in een lagere hoeveelheid worden uitgestoten, maar die een grotere impact hebben op het milieu dan koolstofdioxide. In de Europese Unie en dus ook in Nederland wordt steeds meer gefocust op het verlagen van de impact die de mens heeft op het milieu. Hierom worden de regels wat betreft broeikasgasemissies aangescherpt. Dit plaatst boeren soms in benauwde situaties. LTO wil zijn boeren voorbereiden voor de toekomst en boeren adviseren hoe ze nu al, voordat er strengere regelgeving wordt ingevoerd, hun emissies kunnen reduceren.

Opdracht
Een studie naar de hoeveelheid uitstoot waarvoor de landbouwsector verantwoordelijk is en uit welke posten deze uitstoot bestaat. Wat maakt methaangas schadelijker dan CO2 en in hoeverre is gewasopname meegenomen in de CO2 berekeningen?

Resultaat
De broeikasgasemissies door landbouw bestaan vooral uit methaan en lachgas. Dit komt neer op 68% van de methaan emissie en 75% van de totale lachgasemissie. Friesland Campina neemt een leidende rol aan als het gaat om het verhogen van de duurzaamheid in de melksector en is voornemens een premie te introduceren voor het produceren van duurzamere melk. Verder kunnen er een aantal maatregelen genomen worden zoals het gebruik van de kringloopwijzer en precisiebemesting. In het rapport staan meerdere maatregelen verder uitgewerkt.