Studenten van de Wageningen UR aan de slag met emissie van methaan en lachgas

Een groep van zes studenten van Wageningen UR consulteert LTO Zuid Twente over de landbouw-gerelateerde emissies van methaan en lachgas. Zes weken werken we aan een adviesrapport voor LTO.  LTO Zuid Twente is een regionale landbouw organisatie die boeren en agrarische ondernemers in het zuiden van Twente representeert.

Methaan en lachgas zijn broeikasgassen die in een lagere hoeveelheid worden uitgestoten, maar die een grotere impact hebben op het milieu dan koolstofdioxide. In de Europese Unie en dus ook in Nederland wordt steeds meer gefocust op het verlagen van de impact die de mens heeft op het milieu. Hierom worden de regels wat betreft broeikasgasemissies aangescherpt. Dit plaatst boeren soms in benauwde situaties. LTO wil zijn boeren voorbereiden voor de toekomst en boeren adviseren hoe ze nu al, voordat er strengere regelgeving wordt ingevoerd, hun emissies kunnen reduceren.

Daarom gaan wij, als interdisciplinaire groep van verschillende studieachtergronden, ons verdiepen in dit onderwerp. We doen een analyse van het huidige probleem om te onderzoeken waar de grootste vooruitgang kan worden geboekt en gaan op zoek naar oplossingen op boerderij- en industrieniveau.