Effect van blauw-groene netwerken op de biodiversiteit in het Twentse landschap

Studentengroep 1
Wij zijn 5 voltijd studenten van Van Hall Larenstein in Velp. Twee van ons studeren Toegepaste Biologie en de andere drie studeren Bos en Natuurbeheer. De komende maanden gaat dit team in samenwerking met Landschap Overijssel en de gemeente Twenterand een onderzoek uitvoeren naar het effect van blauw-groene netwerken (landschapselementen) op de biodiversiteit in het Twentse landschap.

Twentse landschap
In de loop van de jaren is het Twentse landschap drastisch veranderd en zijn er regionaal grote verschillen. Om de landschapselementen en het landschap te behouden in Twente is de cascobenadering ingevoerd. Hierdoor wordt de schaalvergroting  vormgegeven waardoor de kwaliteit van het landschap niet verloren gaat. Maar deze elementen kunnen ook belangrijk zijn voor de biodiversiteit, alleen is hier nog onvoldoende onderzoek naar gedaan.

Het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats tussen Vroomshoop en Vriezenveen. Het team gaat inventariseren welke landschapselementen er aanwezig zijn in het gebied en hiervan wordt de kwaliteit bepaald. Ook wordt er gekeken welke dier- en plantensoorten aanwezig zijn in het gebied en welke rol deze blauw-groene elementen voor rol kunnen spelen in het verbinden van populaties en het versterken van de huidige populaties. Een uitgebreid onderzoek dus! Het team is gebrand om tot een goed resultaat te komen en zullen u hierbij op de hoogte houden met de resultaten van dit onderzoek.

 

Studentengroep 2
De provincie Overijssel erkent de waarde van de vele landschapselementen vooral vanuit de cultuurhistorie en het landschapsbeeld. Maar de landschapselementen, waaronder poelen, houtwallen of –singels, lanen, boomgarden en elzensingels hebben ook een ecologische waarde.

Cascobenadering
Enkele gemeenten binnen de provincie Overijssel zijn begonnen met de ‘Cascobenadering’. De Cascobenadering maakt de landschappelijke kwaliteit van landschapselementen ‘meetbaar’. Dit is voornamelijk gebaseerd op de landschappelijke kwaliteit en de cultuurhistorische waarde van landschapselementen. Het Ecologische aspect is hierbij niet meegenomen. Het toevoegen van de ecologische waarde van landschapselementen in een gebied aan de bestaande cascobenadering zal er toe leiden dat de gemeente en provincies beter in staat zijn besluitvorming toe te passen bij de (her)inrichting van gebieden of het verlenen van vergunningen.

Wij hebben als groep deeltijd studenten van de opleiding Bos en Natuurbeheer op de van Hall-Larenstein de opdracht op ons genomen om een methode te ontwikkelen waarmee de ecologische waarde van landschapselementen gemeten kan worden. Deze methode wordt ontwikkeld in een pilotgebied in ‘Noaberkracht’ Dinkelland Tubbergen. In het pilotgebied bevindt zich nog een typisch Twents coulissen landschap.

Methodiek ecologische waarde
Het uiteindelijke doel is dat een eventuele methodiek om de ecologische waarde van de landschapselementen in een gebied te meten ‘opschaalbaar’ is voor de gehele provincie. Hiermee wordt bedoeld dat het mogelijk is om, met hulp van vrijwilligers, de ecologische waarde van de landschapselementen in een gebied te bepalen in de gehele provincie Overijssel.
Daarnaast wil de provincie graag weten welke maatregelen, in de vorm van beheer en/of inrichting mogelijk zijn om de huidige ecologische waarde van de landschapselementen in een gebied te verbeteren.