Vecht voor de samenwerking

Hoe kan het waterschap beter inspelen op de maatschappelijke effecten van natuurlijk beek- of rivierherstel? Dat is in het algemeen de vraag waar een groep studenten van de Wageningen Universiteit zich in opdracht van het waterschap Vechtstromen mee bezig heeft gehouden. Omdat de communicatie en het betrekken van belanghebbenden belangrijk zijn in het inspelen op de effecten, is door de studenten het volgende onderzocht; Hoe kunnen belanghebbenden beter betrokken worden bij de plannen en uitvoering om zo tot een betere samenwerking te komen? Inzichten uit eerdere projecten en informatie over de hydrologische, ecologische en klimatologische redenen voor beekherstel zijn uitgezocht om een helder beeld te krijgen over Building with Nature en rivierherstelprojecten.

De kern van het project was het inventariseren van ideeën van belanghebbenden bij rivierherstelprojecten voor de Overijsselse Vecht van Hardenberg tot Ommen. Rondom de Vecht zijn verschillende projecten gepland, in uitvoering en afgerond. In dit gebied zijn interviews gehouden met recreatieondernemers en boeren met als doel hun ideeën over het project te ontdekken. In de interviews werd duidelijk dat er verschillend wordt gedacht over de daadwerkelijke redenen van de projecten. Vooral ten behoeve van waterberging, voor recreatie of toch voor de natuur? Ook komen verschillende visies over de effecten naar voren, zowel over het project en informatievoorziening als over de betrokkenheid. Op basis van de interviews is aan het waterschap Vechtstromen een advies gepresenteerd met de aandachtspunten. Op donderdag 2 juli is het advies gepresenteerd aan vertegenwoordigers van het waterschap, onder andere aan de projectgroep van Ruimte voor de Vecht. De inzichten in bijvoorbeeld de wensen en ideeën van belanghebbenden kunnen door hen gebruikt worden in de volgende stappen binnen het project.

 

Project Building with Nature