Studenten van de Wageningen Universiteit onderzoeken Building with nature projecten aan de Vecht.

‘Building with Nature‘ aan de Vecht

Vanuit de Wageningen Universiteit zullen zeven master studenten, met hydrologische en sociale achtergronden, in opdracht van Waterschap Vechtstromen zich verdiepen in het toekomstige ‘Building with Nature’ project voor de Vecht. Tot aan 10-20 jaar geleden kreeg het algemene concept voor ruimtelijke ordening met water en rivieren invulling door rivieren te kanaliseren met als doel ze te beheren in droge en natte tijden. Door de huidige klimaatverandering, met als gevolg perioden met een teveel of een tekort aan water, is er een verhoogde kans op overstromingen en droogten. Vanwege de potentiële effecten van klimaatverandering, het voldoen aan de ‘Kader Richtlijn Water’ en minder onderhoud en kosten aan de rivieren, wordt er gekozen voor samenwerken met water. Dit wordt het ‘Building with Nature’ concept genoemd.

Het ‘Building with Nature’ concept betekent dat er omstandigheden gecreëerd worden waaronder de natuur het werk kan doen en natuurlijke processen zoveel mogelijk worden benut. Dit concept is toegepast op de rivier de Regge (Overijssel) door de rivier natuurlijk te laten meanderen ter vervanging van het gekanaliseerde karakter. Onverwachts kwamen verschillende maatschappelijke voordelen tevoorschijn, zoals recreatie rondom de Regge.

Op dit moment is het Waterschap Vechtstromen bezig met plannen om het ‘Building with Nature’ concept toe te passen op de rivier de Vecht (Overijssel). Het is belangrijk dat het waterschap weet op welke manier het al eerder in het project voor de Vecht kan inspelen op de mogelijke maatschappelijke effecten van ´Building with Nature´ en de belanghebbenden hierin actief kan betrekken. Inzicht hierin zal worden verkregen door interviews af te nemen bij belanghebbenden rondom de Vecht tijdens veldwerk van enkele dagen. Daarnaast zal de Vecht in kaart worden gebracht door middel van literatuurstudie en analyse van hydrologische, morfologische (landschapsvormen) en bodemkundige aspecten van het gebied. Uiteindelijk zal er een presentatie met alle resultaten en bevindingen worden gegeven bij het Waterschap Vechtstromen.

Project Building with Nature