Multifunctioneel zonnepark

Multifunctioneel zonnepark Haaksbergen

Jaar: 2021
Opdrachtgever: LC Energy
Partners: varkenshouderij Brummelhuis, Landschapsarchitectenbureau Eelerwoude
Onderwijsinstellingen: Wageningen Universiteit en Van Hall Larenstein

 

Welke functies kan een zonnepark naast het leveren van energie nog meer hebben zodat het een positief effect heeft op natuur- of klimaat? Kunnen er meerdere business modellen worden bedacht en hoe wordt het park ingepast in omgevend landschap? Varkenshouderij Brummelhuis wenst een zonnepark in Haaksbergen aan te leggen. Samen met ontwikkelaar LC Energy en landschapsarchitectenbureau Eelerwoude faciliteren zij twee studentenonderzoeken van Wageningen Universiteit en Van Hall Larenstein. 

Onderzoek multifunctioneel grondgebruik zonnepark door Wageningen Universiteit
Studenten van Wageningen Universiteit zijn 4 januari van start gegaan met het onderzoek naar het multifunctioneel gebruik van een zonnepark. Ze starten  met het analyseren van bestaande casussen elders. Ze onderzoeken welke innovaties er rondom zonnepanelen zijn en welke potentieel haalbaar zijn. Ook onderzoeken ze welke mogelijkheden er bestaan om zonne-energieproductie te combineren met andere soorten van productie, zoals akkerbouw, landbouw, vee, water management en recreatie. Tenslotte geven zij inzicht op de invloed van zonnepanalen op de bodemkwaliteit en biodiversiteit. Gijs van Heemstra, projectontwikkelaar bij LC Energy, is blij met de koppeling van de studenten. "We hebben al wel wat ervaring opgedaan met enkele vormen van meervoudig grondgebruik, echter nog geen beeld van een ruim scala aan mogelijkheden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de studenten met verschillende studie-achtergronden en hoogwaardige expertise, de zonneparken sector kunnen helpen met in de praktijk toepasbare oplossingen," aldus de projectontwikkelaar.

Landschapsplan door Van Hall Larenstein
Van Hall Larenstein draagt bij aan dit project met de studentenopdracht om een landschapsplan op te stellen. Het resultaat van dit project is een serie multifunctionele inrichtingsopties voor het zonnepark waarbij rekening wordt gehouden met de landschappelijke kwaliteit, de biodiversiteit, de maatschappelijke wensen, een rendabele bedrijfsvoering en goede voorbeelden van elders. Sijtse Jan Roeters, oud-student Van Hall Larenstein en werkzaam bij Eelerwoude als landschapsontwerper, is als zodanig ingehuurd door LC Energy om het landschapsontwerp op te stellen. Vanuit zijn expertise op het gebied van duurzame energie en duurzame landbouw is dit een ideaal project om te verrijken bij wijze van de samenwerking met studenten.

Transitie boerenbedrijven
Generaties lang bood een boerenbedrijf in Nederland een buitenleven en financiële zekerheid. Deze bedrijfsactiviteit staat momenteel onder druk. De inkomens van de Nederlandse varkensbedrijven waren in de afgelopen jaren matig tot slecht, vooral door hoge voerprijzen en lage opbrengstprijzen. Ook de hoge kosten om te voldoen aan eisen op gebied van dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid leggen een zware last op de inkomens van de varkenshouders. René en Karin Brummelhuis vinden het spijtig dat het bedrijf grotendeels wordt beëindigd. Maar ze zien nieuwe kansen en verheugen zich op dit nieuwe avontuur. Karin, tevens docent wiskunde bij het ROC van Twente: “Door het onderwijs te betrekken bij het proces en de eventuele realisatie van het zonnepark, kunnen we studenten de kans bieden zich te ontwikkelen aan de hand van deze praktijkcasus. We willen deze kans graag benutten, omdat het een enorme meerwaarde biedt voor betreffende studenten." De resultaten van de twee studentenopdrachten kunnen de basis vormen voor verdere innovaties.

Zonnepark op landbouwgrond niet per se negatief
Er bestaat veel commotie over het aanleggen van een zonnepark op landbouwgrond. Door het plaatsen van zonnepanelen krijgt de grond echter 25 jaar rust. In deze lange periode van het uitblijven van de anders intensieve mechanische grondbewerking en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, kunnen er weer kruiden groeien en bloemen bloeien. Dat heeft een enorm positief effect op de biodiversiteit ter plekke. Vanuit de Beleidsregels Zonnevelden stelt de gemeente als voorwaarde dat de landbouwgrond waarop de zonnepanelen worden geplaatst, geschikt blijft voor agrarisch gebruik. Vanuit de hoge verwachtingen uit de studentenprojecten, ten aanzien van meervoudig grondgebruik en landschappelijke inpassing, verwacht LC Energy zo ‘een zonnepark van de toekomst’ standaard te kunnen zetten. En op die manier de energietransitie en de voedseltransitie hand in hand te kunnen laten gaan.

Groene Kennispoort Twente is gespecialiseerd in het verbinden en ontwikkelen van praktijk vraagstukken met onderwijs.