Duurzaamheidsagenda

Opdrachtgever
Groene Kennispoort Twente

Opdrachtnemer
Wageningen Universiteit

Jaar
Voorjaar 2016

Aanleiding
De afgelopen jaren heeft Groene Kennispoort Twente ingezet op vijf thema’s met als resultaat dat ze alle onderwerpen besloeg rondom plattelandsontwikkeling. Dit gaf veel ruimte en resulteerde in een grote diversiteit aan projecten. Echter, hierdoor heeft Groene Kennispoort Twente zich niet kunnen focussen op specifieke thema’s. In een aantal sessies is samen met het bestuur van Groene Kennispoort Twente besloten om focus aan te brengen op agri & food en duurzaamheid.

Opdracht
Studenten van de Wageningen Universiteit hebben een duurzaamheidsagenda voor het thema duurzaamheid opgesteld waarbij input van de Twentenaar centraal staat. Groene Kennispoort Twente is op zoek naar haar rol in het web van nieuwe ontwikkelingen. Wat kan Groene Kennispoort Twente betekenen of aanbieden? Hoe kan zij zich specialiseren en hoe kan meerwaarde gegeven worden aan de partners?

Resultaten
Het onderzoek van de studenten heeft gebruik gemaakt van secundaire bronnen, gevolgd door het semigestructureerd interviewen van 12 partijen. Deze informatie is uiteindelijke verwerkt in een SWOT-analyse. Aan de hand hiervan is geconcludeerd dat Groene Kennispoort Twente zich het beste kan richten op de deelthema’s: energie, gesloten kringlopen, biodiversiteit/natuur en mest. Ook geeft de duurzaamheidsagenda van de studenten adviezen over de profilering en vergroten van het netwerk.