Biodiversiteitsplannen

Biodiversiteitsplannen

 – een GKT project –
op weg naar een Vitaal Platteland

Huidige staat biodiversiteit

Dat biodiversiteit belangrijk is, wordt steeds meer gerealiseerd. Ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, de afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. De soortenrijkdom gaat achteruit. Dit is geen wenselijke ontwikkeling, zeker in Twente is het van belang in te zetten op behoud en vergroting van de biodiversiteit. Het is van belang voor de boeren, die er hun verdienmodel uit halen, het is van belang voor de inwoners en voor recreanten. Werken aan biodiversiteit, of simpel gezegd meer groen, zal ook een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatadaptie. Het bewustzijn is er, zo ligt er in Overijssel inmiddels een Deltaplan Biodiversiteitsherstel om verlies van soorten om te buigen in herstel. Een mooie ontwikkeling waarbij er een basis wordt gelegd om samen als kwartiermakers aan de slag te gaan.

Drie opdrachten zijn in samenwerking met het onderwijs uitgerold op dit gebied.

Hof van Twente
De gemeente Hof van Twente is gestart met een Programma Biodiversiteit. Enerzijds om ondernemers en inwoners te stimuleren hiermee aan de slag te gaan en anderzijds om met GKT’s gemeentelijke werkwijzen, bijvoorbeeld bij het beheer van de openbare ruimte, een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit. Het doel hiervan is het vergroten van de soortenrijkdom in deze gemeente.

De opdracht voor de studenten van Van Hall Larenstein was het ontwikkelen van een integraal maatregelenpakket voor één of meer deelgebieden. Tot de deelgebieden behoorden Boerenland,  Erven, Bermen en Kernen. Een quickscan is gemaakt die een beeld gaf van de maatregelen die het meest passend en efficiënt waren om te komen tot integrale structurele verbeteringen.

Almelo
In Almelo is een duurzaam XL Businesspark aangelegd aan de A35 en die biedt ruimte aan (inter)nationale bedrijven. Het park heeft een goede bereikbaarheid, zowel via weg, water, spoor en lucht. Het XL Park is 180 hectare groot, een onderdeel van de 180 ha. is de aangelegde ‘Groene Delta’  met een oppervlakte van ca. 12 ha. Landschap Overijssel (droog) en Waterschap Vechtromen (nat) beheren de Groene Delta. Het XL Park  is groeiende, steeds meer bedrijven komen naar het industrieterrein en daarmee ook steeds meer werknemers. Alle gevestigde bedrijven nemen deel aan de Parkmanagement Coöperatie. Vanuit deze organisatie wordt onder andere het beheer en onderhoud van het openbaar groen georganiseerd. Samen met Landschap Overijssel en omwonenden (Bornerbroek) wordt getracht het park groener en biodiverser te maken. Bijenvereniging Iemenschoer heeft aangegeven bijenkasten te willen plaatsen aan de rand van het XL Park. Ook zijn er sinds kort twee korte wandelingen uitgezet die in de lunchpauze gewandeld kunnen worden.

De studenten werden gevraagd om de kansenrijkdom in kaart te brengen voor een optimaler leefgebied voor insecten op en rondom het XL Park. Dit geschiedde in de vorm van een kansenkaart met daarin de mogelijkheden voor het vergoten van biodiversiteit. Hierbij werd onderzocht en rekening gehouden met de verwachtingen van omwonenden en betrokkenen.

Bornerbroek
De afgelopen jaren heeft stichting Dorpsbelangen Bornerbroek vele activiteiten ontplooit in het dorp. Er zijn ommetjes ontwikkeld, parken aangelegd en belevingstuin ontwikkeld en aangelegd. Mooie ontwikkelingen waar het gehele dorp erg blij mee is. Echter was er nog geen tot weinig samenhang aangebracht in het geheel en wilden ze graag nog meer groen en biodiversiteit in en rondom het dorp.

De studenten brachten de mogelijkheden voor meer biodiversiteit in kaart en hielden daarbij rekening met landschappelijke waarden, beleving en leefbaarheid. Hierbij werden de wensen en verwachtingen van de bewoners van Bornerbroek in acht genomen. Een kansenkaart werd ontwikkeld met inrichtingsvoorstellen voor meerdere locaties in en rondom het dorp.