Beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing

Beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing

Jaar: 2021
Opdrachtgever: Gemeente Almelo
Onderwijsinstellingen: Van Hall Larenstein en Hogescholen Saxion

Het buitengebied van Almelo is net als in andere delen van Nederland aan het veranderen. Door het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid, stikstofcrisis of veranderd inzicht en visie van de agrariër zelf, stoppen boerenbedrijven, ontwikkelen nevenactiviteiten, verduurzamen, passen hun schaal aan of specialiseren. Gemeente Almelo heeft behoefte aan een advies ten aanzien van het te voeren beleid bij VAB en R-v-R regelingen. 

Beleid vrijkomende agrarische bebouwing en R-v-R regeling
Er zijn meerdere ontwikkelingen in gemeente Almelo gaande die het hanteren van een duidelijk beleid voor VAB en R-v-R vermoeilijken. Ten eerste heeft gemeente Almelo al sinds 2007 een vastgesteld beleid ten aanzien van VAB en R-v-R. Ten Tweede, is er een omgevingsvisie voor Almelo vastgesteld die de randvoorwaarden en ambities beschrijft voor de ontwikkeling van de stad, binnen en buiten de bebouwde kom. Als derde, heeft het regionale samenwerkingsverband “Groene Metropool Twente” onlangs afstemming gezocht tussen de deelnemende gemeenten over de beleidsregels rondom VAB en R-v-R, en dat resulteerde in de zogenaamde VAB-pact. Tenslotte, ziet gemeente Almelo ook dat de agrarische sector steeds aan veranderingen onderhevig is. Door de combinatie van de omgevingsvisie, het VAB-pact en een veranderde toekomstperspectieven van de agrariërs zullen er veranderingen optreden in het landelijk gebied van de gemeente Almelo. De ruimte voor sloop, herbestemming en nevenactiviteiten volgens het VAB-pact lijken groter te worden dan nu het geval is in de gemeente Almelo. Dit biedt kansen, maar stelt de gemeente ook voor uitdagingen.

Saxion afstudeeronderzoek
Daan Vaalt studeert Ruimtelijke Ordening en Planologie op het Saxion en zal zich voor zijn afstudeeronderzoek bezig houden met bovenstaande opgave. Voor de Gemeente Almelo zal hij onderzoek doen en advies uitbrengen over de manier waarop het VAB-pact door Almelo kan worden aangenomen in combinatie met de omgevingsvisie en het beleid die er al is.

"Deze opdracht sprak mij aan omdat ik in het tweede jaar van mijn opleiding een groepsproject heb gedaan omtrent het realiseren van Tiny Houses op een VAB locatie in Haaksbergen. Ik vind het erg interessant hoe er kan worden omgegaan met VAB locaties, zeker nu het aantal VAB locaties in de toekomst waarschijnlijk toe zal nemen. Een goed beleid is belangrijk om hier passende invullingen voor te kunnen geven. Ik kijk er naar uit om in samenwerking met de gemeente Almelo tot een mooi resultaat te kunnen komen."

Van Hall Larenstein opdracht
Studenten van hogeschool Van Hall Larenstein zijn ook betrokken bij dit project. Zij stellen een gefundeerde set van richtlijnen op (gebaseerd op de landschappelijke ecologische situatie, de mensenwensen, de huidige regelgeving, goede voorbeelden van elders) en een test hiervan in een deelgebied. De test levert een beschrijving op van mogelijkheden van herbestemming van geïnventariseerde gebouwen die daarvoor in aanmerking komen.

Groene Kennispoort Twente is gespecialiseerd in het verbinden en ontwikkelen van praktijk vraagstukken met onderwijs. Op dit moment worden er twee studentenopdrachten uitgevoerd die hoogstwaarschijnlijk de basis zullen vormen voor verdere innovatieve onderzoeken.